Logo Not@lex Zeitschrift Logo Schulthess juristische Medien AG
 
Header Bild
Logo Not@lex Zeitschrift

Actualités

Janvier 2019 - 2C_503/2017 - Arrêt du 8 octobre 2018

Droits de mutation – exonération en cas de transfert de patrimoine (art. 69 ss LFus)